Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. LEERPLAN VOOR HET REKENONDERWIJS.

HET EERSTE LEERJAAR.

§ 1. Bij liet vcrdeelen der leerstof over de verschillende leerjaren moet er naar gestreefd worden, voor elk leerjaar een groep leerstof uit te trekken , welke in zekeren zin een eenheid, een geheel uitmaakt; daardoor toch kan aan het overwinnen van eenzelfde soort van moeilijkheden voldoende tijd besteed worden. Zulk een geheel behoort echter, wijl alle leerstof bij het kind aanknoopingspunten moet vinden, aan te sluiten bij het voorgaande en tevens voor te bereiden tot het volgende; een eisch, die de verdeeling der leerstof in niet geringe mate verzwaart. Vooral voor het eerste leerjaar wordt de keuze der leerstof er een moeilijke quaestie door, wijl dan onbekend is, wat reeds is aangebracht. Bij het rekenonderwijs wordt deze moeilijkheid echter dubbel gevoeld, omdat dit de begrippen heeft aan te brengen, waarop het geheele latere rekenonderwijs steunt, terwijl daarenboven het getal-begrip behoort tot de z.g. primitieve begrippen, d. w. z. niet gedefinieerd kan worden. De dingen uit de buitenwereld toch vormen op zich zelf geen aantal (getal), wel een hoeveelheid en „het aantal is slechts één der zaken, die wij aan een gegeven hoeveelheid opmerken" ((travelaar). Om ondanks dit alles bij de keuze van rekenkundige leerstof toch zoo nauwkeu-

w. a. w. moll, Het Rekenen. 1

Sluiten