Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. "Volledige behandeling der getallen tot 10 (met cijfers

en met de teekens van bewerking + en )• 4 Schriftelijke herhaling der getallen tot 10 (hierbij worden de teekens van bewerking X en : geleerd).

IIe Halfjaar: getallen tot 20.

§ 3. Vóór de wijze van behandeling meer in bijzonderheden vastgesteld kan worden, is het noodig, iets o"\er de hulpmiddelen te zeggen. Deze moeten natuurlijk in nauw verband staan met de wijze, waarop getal-begrippen tot stand komen, zoodat hieromtrent gevonden wordt:

1°. Het tellen moet geleerd worden met werkelijke voorwerpen , wijl anders de gewaarwordingen, uit welker associaties het getal-begrip gevormd wordt, niet ontstaan. Niets strijdt dan ook meer met het begrip rekenonderwijs dan het zinledige noemen der getallen in hun natuurlijke volgorde, het „tellen" der oude school.

2°. Het tellen moet met oog en hand geschieden, omdat er anders voor den onderwijzer geen zekerheid is, dat de noodige associaties van oog- en hand-motorische gewaarwordingen werkelijk gevormd wrorden. Door slechts met het oog te laten tellen, wordt het geheel aan het kind overgelaten, oog-motorische gewaarwordingen te controleeren met behulp van den tastzin, en, al is het waar, dat de natuur aan het kind wel den weg ter controle en aanvulling wijst, waar de hand-motorische gewaarwordingen een gewichtige bijdrage leveren tot de vorming van getalbegrippen, daar moet het eerste rekenonderwijs, dat die begrippen heeft aan te brengen, zorg dragen, dat het kind die gewaarwordingen bekomt.

3°. De voorwerpen, die geteld moeten worden, behooren met hun omgeving, wat hun kleur betreft, een conti ast

Sluiten