Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdzaak eischt) vaardig verrichten, die hoofdbewerkingen stelselmatig aangeleerd moeten worden met de getallen tot 1000.

IV. Telling van de getallen tot 10 OOO.

Was bij de telling van de getallen tot 100 aanschouwelijke behandeling inleiding, bij die der getallen tot 1000 werd de aanschouwing slechts te baat genomen, als de leerlingen zich de zaak nog niet voorstellen (o. a. met behulp der rekenplaten, of de rekenkast van Keuning) , terwijl hier de leerlingen zich den opbouw der hoeveelheden geheel moeten kunnen voorstellen.

Allereerst dan wordt er bij duizenden geteld en worden de duizendvouden uit deze getal-ruimte geschreven, waarbij de leerlingen al dadelijk besluiten, dat de duizenden op de vierde plaats, van de rechterhand af, geschreven worden.

Dan worden oefeningen gehouden met getallen, tusschen 1000 en 2000, 2000 en 3000, enz. gelegen, zoodat de leerlingen, voor elk getal uit deze kringen, wreten, hoeveel duizenden, honderden, tienen en eenen het bevat. Daarna is het tijd, deze getallen te laten schrijven, eerst met behulp dezer ontbinding, dan zonder haar; bij elke hapering wordt echter tot deze ontbinding teruggekeerd.

Weer zij er op gewezen, dat eerst getallen als 2345 (elke soort der eenheden aanwezig), dan getallen als 4023 (de honderden afwezig), 4507 (de tienen afwezig), 4620 (eenen afwezig), 4009 (honderden en tienen afwezig), 5900 (tienen en eenen afwezig), 5070 (honderden en eenen afwezig), aan de orde komen; eerst de regel en dan de uitzonderingen , een en ander, om fouten te voorkomen. Natuurlijk

Sluiten