Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopig behouden. Het gevaar voor vergissingen toch is in dit leerjaar nog zeer groot; het is alzoo raadzaam, de nullen te laten staan, tot de leerlingen zelve het overbodige er van inzien. Zoodra enkelen beginnen, ze weg te laten, is het tijd, een paar lessen er aan te besteden, om de vermenigvuldiging en deeling geheel in den gebruikelijken vorm te doen verrichten.

2°. Nogmaals zij herhaald, dat alle vragen, die zich bij de deeling voordoen, op dezelfde wijze beantwoord worden; óf de leerlingen moeten bepalen , hoe vaak 6 op 384 begrepen is, dan wel hoeveel het zesde deel van 384 is, op beide vragen wordt antwoord gegeven door dezelfde bewerking, n.1.

6 / 384 / 60 ^60 4

24 64.

24

Waar het toch niet te moeilijk is, de verdeelingsdeeling dadelijk tot de verhoudingsdeeling terug te brengen, daar is het slechts onnoodige ballast, de verdeelingsdeeling eerst zelfstandig te behandelen en ze later toch als een verhoudingsdeeling te leeren verrichten.

3°. Evenals bij de optelling, aftrekking en vermenigvuldiging is het raadzaam, ook bij de deeling de namen voor de getallen, die op elkaar gedeeld worden te leeren kennen (deeler, deeltal) benevens dat voor de uitkomst (<quotiënt), terwijl het den leerlingen duidelijk moet worden, dat het quotiënt het getal is, dat, met den deeler vermenigvuldigd, het deeltal geeft.

De aansluiting met het hoofdrekenen bestaat weer hierin, dat, vóór met het deelen als cijferbewerking begonnen wordt,

Sluiten