Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkheden, die het werken met breuken inhoudt en eerst in dit leerjaar is het tijd, met die voorbereiding te beginnen. AVel laten sommigen reeds in het eerste (tweede) leerjaar werken met halven (kwarten, enz.), en heeten dus de bewerkingen met breuken voorbereid te worden in die leerjaren , maar.... zulk een voorbereiding is slechts schijn. Het wordt n.1. in die leerjaren werken met een bijzondere soort van eenheden; de breuken worden pas onderwezen, als de leerlingen gebracht worden tot het inzicht in de verhouding van teller en noemer en tot dat in de veranderingen , die deze kunnen of mogen ondergaan. Om dit echter met vrucht te kunnen doen, is noodig, dat de leerlingen de hoofdbewerkingen met geheele getallen kunnen verrichten, wat in de laagste klasse niet het geval is. Al houdt het werken met halven (kwarten, enz.) voor de laagste klassen dan ook weinig moeilijkheden in, het heeft voor een latere behandeling der breuken geen enkel voordeel en is alzoo vrij wel doelloos.

Bij de behandeling der breuken rijst de vraag, welke den voorrang moeten hebben, gewone of tiendeelige. Als tiendeelige breuken moeten de laatste natuurlijk na de gewone breuken behandeld worden, maar met een voorafgaande behandeling der tiendeelige breuken wordt eigenlijk bedoeld, de tiendeelige getallen als iets op-zich zelf-staands te beschouwen, zonder verband met de breukenlcer, d.w.z. als een voortzetting der schaal beneden de eenheid. Zoo wordt het inzicht in de schrijfwijze der geheele getallen verruimd, en het werken met het metriek stelsel vergemakkelijkt, maar deze voordeelen volstaan niet, om de verstoring van een logischen gang te rechtvaardigen. Wat toch is het geval? Op deze wijze kan slechts een deel van de bewerkingen met

Sluiten