Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taat zijn van verschillende besprekingen, waarbij de leerling, desgevorderd, de geheele redeneering, welke er aan ten grondslag ligt, moet kunnen herhalen.

Deeling door vermenigvuldiging.

Met leerlingen, die voortgezet onderwijs ontvangen, is het wel wenschelijk, de deeling door vermenigvuldiging te behandelen. Daartoe is natuurlijk noodig een logische, naar de moeilijkheden gerangschikte gang, terwijl die moeilijkheden liggen in den toestand van den deeler, of juister, in dien van het omgekeerde. Het omgekeerde van een geheel getal is, wijl het het meest voor de hand ligt, het gemakkelijkst te bepalen, terwijl, om het omgekeerde van een breuk (gemengd getal) te bepalen, dat van een breukeenheid bekend moet zijn. Dat b.v. 1 :f = $, kan slechts begrepen worden, als bekend is, dat 1 : j = 7. Daarom zijn vier groepen van gevallen te onderscheiden, waarbij de deeler een geheel getal, een breukeenheid, een breuk of een gemengd getal en het deeltal achtereenvolgens de eenheid, een geheel getal, een breukeenheid en een gemengd getal is. Het geval, dat het deeltal de eenheid °is, gaat telkens vooraf, om de leerlingen met het omgekeerde bekend te maken. Op grond hiervan zal de volgende gang wel duidelijk zijn.

i Eenheid : geheel getal b.v. 1 M :

| Geheel getal: geheel getal . . . b.v. 3 M : 4 M = 3 X i.

A. / Breukeenheid: geheel getal. . . b.v. | M : 4 M := | x \

i Breuk: geheel getal b.v. \ M : 4M = | X f

[ Gemengd getal: geheel getal. . b.v. 2} M : 4M==2f X

Sluiten