Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De rekenkundige leerstof, hier uitgetrokken, zal op menige lagere school niet verwerkt kunnen worden, ook al bepaalt dit „werken met verhoudingen" zich welbeschouwd slechts tot het oplossen van vraagstukken, waarin van verhoudingen sprake is, zoodat alle theorie wegblijft. Toch bleek een beperking 111 keuze en bespreking tot wat in de meest ongunstige omstandigheden nog verwerkt kan worden minder wenschelijk, omdat deze aan het rekenonderwijs op' de lagere school te zeer het karakter van „armelui's rekenonderwijs" zou geven. Daarom doe elk onderwijzer uit het hier aangebodene een keuze voor zijn klasse (school), in verband met de omstandigheden, waaronder hij werkt.'

III. Menging-rekening.

Ook bij de menging-rekening zijn verschillende gevallen te onderscheiden.

1. Gegeven de hoeveelheden (A, en hj en de eenheidsprijzen (Pl en p2), gevraagd de middelprijs (p3). Dit geval staat als het eenvoudigste voorop; het verdient daarom vooral uitvoerige behandeling, omdat elke berekening van gemiddelden (in het dagelijksch leven vaak voorkomende) er op berust. Natuurlijk wordt niet uitgegaan van de waarheid , dat „bij vermenging van twee zaken van verschillende waarde, de gemiddelde waarde verschillen geeft met de gegeven waarden, die zich verhouden in omgekeerde reden met de hoeveelheden", maar wordt de totale waarde der beide vermengde zaken berekend, om uit die en de totale hoeveelheid den gemiddelden eenheidsprijs te bepalen.

Als directe toepassingen van het hierbij geleerde zijn de gevallen te beschouwen, waarbij uit den gemiddelden prijs,

Sluiten