Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DERDE LEERJAAR.

§ ld. Van de lengtematen worden in dit leerjaar behandeld dekameter, hektometer en kilometer; de herleiding van KM tot cM moet echter om den getallenkring van dit leerjaar achterwege blijven. Zeer wenschelijk is het, deze afstanden werkelijk af te meten, in verband natuurlijk met het maken van den plattegrond van school en omgeving, en wijl dat slechts na werkelijke meting geschiedt, behoeft behandeling der lengtematen geen afzonderlijke metingen.

Van de oppervlakte-berekening wordt thans het berekenen van de oppervlakte van rechthoeken (vierkanten), welker afmetingen in cM, dM of M gegeven zijn, aan de orde gesteld; natuurlijk wordt daarnaast de M2 behandeld, door hem op het bord, op den vloer of tegen den wand te teekenen. Bij deze berekening is het zaak, den rechthoek of het vierkant eerst te laten teekenen en te verdeelen, zoo noodig op verkleinde schaal, terwijl ook de omtrek af en toe bepaald wordt.

Wat den inhoud betreft, dit begrip wordt thans stelselmatig ontwikkeld, eerst n.a.v. holle voorwerpen (vloeistoffen) dan n.a.v. massieve lichamen, zoodat de inhoudsmaten komen vóór de eigenlijke inhoudsberekening. Dit geschiedt:

1°. omdat de eerste concreter zijn dan de tweede;

2°. „ „ bij den leerling meer bekend zijn;

3°. „ het natuurkundig onderwijs in de eerste plaats behoefte heeft aan inhoudsbepaling door middel van het maatglas.

Verder is er geen enkele reden, om niet met de werkelijke eenheid te beginnen; de aanschouwelijke behandeling blijft dezelfde, onverschillig of L dan wel dL behandeld worden,

Sluiten