Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet van 1869 geeft vrijheid, naast de wetenschappelijke de oude namen te gebruiken, maar de bedoeling was, na tien jaren de laatste te verbieden. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is echter in 1880 verworpen en, wijl sedert geen ander voorstel is ingediend, is de wet van 1869 nog altijd van kracht, d. w. z., worden de oude namen nog altijd geduld. Daarom moeten de wetenschappelijke namen, die trouwens ook meer en meer in het gewone leven doordringen , de prioriteit hebben en komen de oude namen niet vóór de wetenschappelijke namen aan de orde, maar, om verwarringen te voorkomen, evenmin er naast, dus er na, als alle wetenschappelijke namen bekend zijn. ').

Wat de oppervlakte-berekening betreft, allereerst wordt die van rechthoek en vierkant voortgezet, en wel voor het geval, dat de afmetingen in andere lengte-eenheden dan cM of dM zijn uitgedrukt, waarbij de leerlingen de namen centiare, are en hektare voor M2, DM2 en HM2 leeren kennen. Al kan verder een enkele maal van mM2, KM2 en

') Dat slechta de meters en rueetkettingen van hoogstens 2 DM als werkelijke lengtematen worden gebezigd, wordt den leerlingen wel medegedeeld, terwijl de overige in gebruik zjjnde lengtematen occasioneel bekend gemaakt worden. Zoo o.a. <le geografische of Duitsche mijl /— van den omtrek der aarde) en een uur gaans (— j2V10 van den

omtrek der aarde) bjj de wiskundige aardrijkskunde, de paal (== 1507 M) bjj de behandeling van Java, terwijl van Amsterdamsche voet (= 0,283 M) en Rijnlandsche voet (=0,314 M), al zjjn ze bij allerlei ambachten in gebruik, gevoegeljjk gezwegen kan worden, even goed als van de Engelsche mijl (= 1609 M), bjj allerlei wedstrijden in gebruik, dezeemijl (— } geografische rnjjl) en een kabellengte (~ 225 M), die by de scheepvaart gebezigd worden Van de Amsterdamsche el (= 0,688 M) wordt medegedeeld, dat deze eigenlijk een verboden maat is, maar dat men het verbod ontduikt, door de waren per 69 cM te verkoopen.

Sluiten