Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MM8, mA, dA, KA en MA gesproken worden tot verheldering van het inzicht, bepaalde oefeningen zijn onuoodig, omdat deze maten alle practisehe beteekenis missen; zelfs in aardrijkskundige leerboeken wordt de KM3 slechts bij uitzondering gebezigd, veel vaker spreekt men daar van vierkante geografische mijl (□ GM) '). Ook het omgekeerde der oppervlakte-berekening komt aan de orde (n.1. het berekenen van een der afmetingen uit de oppervlakte en de andere afmeting), waarbij ook het geleerde omtrent den omtrek (en zijn verband met de afmetingen) herhaald wordt. In dit leerjaar wordt verder begonnen met de uitbreiding der stof, door den driehoek te behandelen, en wel allereerst den rechthoekigen driehoek, dan den scherphoekigen driehoek en eindelijk den stompboekigen driehoek

Aan den rechthoekigen driehoek wordt opgemerkt, dat één hoek gelijk is aan de hoeken van vierkant en rechthoek, terwijl de overige kleiner zijn (rechte en scherpe hoek); en dat hij de helft is van een vierkant of van een rechthoek, waardoor de oppervlakte te berekenen is.

Aan den scherphoekigen driehoek wordt opgemerkt, dat alle hoeken scherp zijn (vergelijken met een rechten hoek), dat hij bestaat uit twee rechthoekige driehoeken, die elk de helft zijn van een rechthoek, zoodat ook de scherphoekige driehoek de helft is van een rechthoek, welks afmetingen gelijk zijn aan basis en hoogte van den driehoek.

Ook de stomphoekige driehoek wordt op deze wiize beschouwd; 2 hoeken zijn, merken <le leerlingen op, kleiner dan een rechte hoek, de derde is grooter (stompe hoek);

') Voor de oude namen zjj hier gewezen op bun/Ier voor HA, vierkante roede voor A, vin-kante el voor cA (M2).

Sluiten