Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gang) in percenten wil laten uitdrukken, of den invloed van den tienden (twintigsten, honderdsten) penning wil ophelderen, moet het begrip percent bekend zijn. Zoo bij het aardrijkskundig onderwijs de oppervlakte der aarde berekend zal worden, moeten de leerlingen de oppervlakte van een bol kunnen berekenen (dit niet n.a.v. de aardrijkskundige vraag aanleeren.) Zoo de onderwijzer bij de wet van Archimedes enkele berekeningen noodig oordeelt, moeten de leerlingen de gewone en tiendeelige breuken kennen; berekeningen met de wet van Boyle moeten komen na de verhoudingen, enz.: de rekenkundige bewerkingen moeten bekend zijn, als ze met vrucht toegepast zullen worden op leerstof uit andere vakken. Dit deel van het rekenonderwijs moet zich schikken èn naar het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis (de aardrijkskunde, de kennis der natuur), èn naar dat in rekenen, wijl het hiev te doen is, om den zakelijken inhoud te verhelderen. Zal dit doel echter bereikt worden, dan is vrij wat rekenkundige kennis noodig.

1°. Hoofdbewerkingen met geheele en gebroken getallen.

2°. Percentrekening. (Deze is noodig, o. a. om den materieelen vooruitgang of teruggang in cijfers uit te drukken , om het gebruik van den grond (het percent bouwland, enz. in Nederland) te veraanschouwelijken, om de relatieve grootte van steden, provinciën en landen aan te geven, bij het zoutgehalte van een oplossing, bij de ademhaling, enz.)

•3°. Verhoudingen. (Voor berekeningen met de wet van Boyle, de schalen van den thermometer, enz.)

4°. Mengingrekening. (Voor de berekening van gemiddelde waarden, gemiddeld soortelijk gewicht van saamgebonden lichamen, gemiddelde thermometer- en barometer-

1

Sluiten