Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sonderlicste argumenten, door dewelcke sy ghewoon zijn de Gemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren, ende de eenvuldige te verleyden. Alles in drie Boecken tsamen ghestelt ende vergadert door Guy de Bres. Anno 1565. Ende nv wt der Franchoyscher talen in onser Nederduytscher spraken eerst ouergheset, door J. D. R. Ghedruckt Anno 1570".

Bevreemdend mag het heeten, dat in een polemisch boekwerk van zoo grooten omvang, dat vier jaar na de Geloofsbelijdenis in druk verscheen, van de door denzelfden auteur vervaardigde Confessie met geen woord wordt melding gemaakt.

Ten derde verdient onze aandacht een boekje, dat in 1564 te Antwerpen verscheen. „Historie ende gesciedenisse van de verraderlicke geuangenisse der vromer en godsaliger mannen, Cristophori Fabritii, Dienaer des Goddelicken Woordts binnen AntwerpO, endo Oliverij Bockij, Professeur der Latijnscher sprake, in de hooghe en vermaarde schole van Heydelberch, waarvan den eenen tot een siecklicke en ellendige verlossinge gecomen en den anderen wreedelijk vermoordt ende ten vyere opgeoffert is. Antwerpen 1564, November . D© Bres vertaalde het boeksken, welks auteur mij onbekend is, in het Fransch, en gaf het in 1565 in druk uit. De tweede druk dezer vertaling verscheen in 1614 te Leiden bij Gabriël Perin, onder den titel: „Histoire notable de la trahison et emprisonnement de deux bons et fideles personnages en la ville d'Anuers; c'est assauoir, de Ohristophe Fabri ministre de la parole de Dieu en ladlte ville, et d'Oliuier Bouck, Professeur en la langue Latine en la tres fameuse et tresrennomee Universitc d'IIeydelberch desquels 1'un estant grieue-

Sluiten