Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Zonen te Haarlem werd het letterlijk, naar ouden vorm eu formaat, herdrukt, MDCCLXIV. De titel van het keurig boeksken luidt:

„Belydenisse des gheloofs. Ghemaeckt met een ghemeyn accoort door de gheloouighe, die in de Nederlanden ouer al verstroyt zijn, de welcke na de suyverheyt des Heylighen Euangeliums ons Heeren Jesu Christi begheeren te leuen. I Petri iij. Sijt altijts bereydt ter verantwoordinghe eenen yegelicken die daer rekenschap begheert van der hope die in v is. Ghedruckt inden Jaar ons Heeren Jesu Christi: M.D. ende Lxij.

Een letterlijke vertaling van den franschen titel. Alleen is het fransche „les fideles qui conuersent és pays bas" uitgebreid in het nederlandsche „de gheloouighe, die in de Nederlanden ouer al verstroyt zijn". Heeft de vertaling reeds een wijderen kring van lezers op 't oog dan de oorspronkelijke tekst?

Ook de hollandsche druk verzwijgt de namen van schrijver, drukker, en plaats van herkomst.

Alleen mag uit het feit, dat eerst de fransche, daarna de hollandsche druk verscheen, de onderstelling worden afgeleid, dat een Zuid-Nederlander de Confessie schreef.

Doch de oorspronkelijke fransche titel heeft een geschiedenis gehad, een geboortegeschiedenis, die licht spreidt over den titel. In den nacht van 1 op 2 Nov. 1561 heeft de Bres een brief over den muur van het kasteel te Doornik laten werpen Reeds vernamen wij van een verzegeld pakje, waarin een lang geschrift en een daarbij ingesloten boeksken zich bevonden. Het lang geschrift, de der Confessie meegegeven brief, was vervaardigd „uit naam van de burgers en inwoners dezer stad" (Doornik;. En opdat de regeering de zuiver-

Sluiten