Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Ryssele, ende andere omligghende Landtschappen".

Blijkens het fransche opschrift zijn we hier nog in de dagen vóór onzen grooten opstand. Vlaanderen en Brabant zijn de hoofdgewesten. Holland wordt nog niet genoemd. De nederduitsche overzetting had natuurlijk een wijderen kring van lezers op het oog. Vandaar dat Holland en Zeeland in den titel meê opgenomen werden.

De „Vermaninghe" tot de Overheden is ongeveer even lang als de „Zendtbrief" aan den Koning, 10 bladzijden compres gedrukt en 16 bladzijden wat ruimer gedrukt. Beider doel is hetzelfde. Maar de toon verschilt. In de „Vermaninghe" is alle schroom om personen en zaken bij hun naam te noemen afgelegd. De verontwaardiging des geloofs over de verdrukking van Gods volk, en do kracht der gematigdheid die niet noodeloos grieft, dingen om den voorrang. Ook hier treft ons de onderwerping aan het goddelijk gezag der Overheid, ook in geloofszaken, mits het Woord rechter zij. En de welsprekendheid der feiten laat niet na, de harten der lezers te treffen.

„Want hoewel een buitensporig aantal menschen het Evangelie vervolgt.. . nochtans zijn er voornamelijk twee soorten, die op ons loopen als op eenige razende beesten, en die door alle middelen zich inspannen, om u van uw natuurlijke zachtmoedigheid en goedheid tot hun bloedige en razende wreedheid te vervormen. De eersten hebben geen reden dan een onbedachtzamen ijver voor een zoo zoo godsdienst, welke alleen steunt op een algemeene en verouderde dwaling. De anderen vervolgen ons, niet omdat wij hen in hun devotie verstoren: want die is er ganschelijk niet in hen: maar omdat het Evangelie (naar hetwelk wij begeeren ons

Sluiten