Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat weten wij aangaande het ontstaan der Nederlandsche Geloofsbelijdenis uit de geschriften dergenen, die als medeopstellers der Confessie worden genoemd?

Doctor Adrianus Saravia, omstreeks 1561 predikant te Antwerpen, van 1582 tot '87 professor te Leiden, om politieke redenen voortvluchtig, tot zijn dood toe in 1612 hoogleeraar te Canterbury in Engeland, moet tijdshalve het eerst worden genoemd. Hij schreef, 50 jaar na het ontstaan der Geloofsbelijdenis, aan den predikant J. Uitenbogaart:

„Ik beken, dat ik een van de eerste opstellers dezer Geloofsbelijdenis geweest ben, gelijk ook Herman Moded. Of er nog meer in 't leven zijn, weet ik niet. Zij is eerst geschreven in het Fransch, door Christus' dienstknecht en bloedgetuige Guy de Bres. Maar eer ze werd uitgegeven, heeft hij haar medegedeeld aan de dienaren van Gods Woord, zoo veel hij er kon vinden. En heeft het aan hen overgelaten, te verbeteren, zoo hun iets mishaagde, er aan toe of af te doen. Zoodat zij niet moet gehouden worden voor het werk van één man" *)

Zoo schreef een Gereformeerd hoogleeraar, die aan

1) „Ego me illius Confessionis ex primis unum fuiaae autlioribus profiteor, sicut et Hermannus Modetus; nescio an plures sint superatites. Illa primo fuit conscripta öallico aermone a Christi servo et Martyre Guidone de Bres. Sed untequam ederetur, Ministris Verbi Dei, quos potuit nancisci illam communicavit: et emendandum, si quid displiceret, addendum, detrahendum proposuit: ut unius opus censeri non debeat". Epistolae Praeatantium ac Eruditorum viiorum. Epistolae eccles. et theologicae. Epistola 181, p. 294 sq. Vgl. Uitenbogaart, Kerkelyke Historie, dl. III, blz. 7.

Sluiten