Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten ende wat veelderley ver scheyden tacken/ een yder met zijn aert ende drijuen /daer wt ghesproten zijn/ Item van haer ydele Uisioenen , Droomen/ Prophetien sendinge leere grooten twist, etc. vele wt haer /eyghen boecken ghetrocken/ ende met gront der H. Schrift/ crachtich wederleyt. /Hier is noch by gheuoeght een grondich/ t'samen sprekinge ouer de voornaemste hooft/stucken haerder dwalinghe./ Door Hermanum Moded/.

Het grootste deel van dit boek, blz. 187—341, bevat „Een Uialogus of t'samenspreken van twee persoonen /d'eenc ghenaemt Eenvoudich mensche/ dagende dat hy is inden Doolhoff deses werelts /'ende d'ander Bericht der waerheyt/ die hem den rechte padt aanwijst. Alles tot stichtinghe des naesten leest met verstandt ende oordeelt".

Pagina 270 vermeldt de volgers of geloofsgenooten van Petrus Waldus van Lyon in Frankrijk, een zeer rijk en geleerd vroom man, die do Evangelieleer met grooten ijver plantte en handhaafde, en de vader van de naar hem genoemde bjjbelsche sekte der Waldenzen werd. Aangaande hen schrijft Moded:

„Int jaar 1212 zijnder te Parijs van desen volcke 24 Martelaers ghemaeckt, die vrijmoedighe belijdenisse gliedaen hebben, die noch tegenwoordich by ons in schrifte is waer mede dat accordeert de belijdinge, die wy de ghereformeerde van de nederlan[den] den Coninck van Spaengien overghegheven hebben, by my onder 't Cruyce beneersticht) int Jaer 1501. ingaende in Januarij".

Een merkwaardige uitspraak van een der hoofdpersonen in zake het ontstaan onzer Confessie, maar die niet „klaarder dan het licht" is. Wat bedoelt Moded

Sluiten