Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er mee? Ongetwijfeld spreekt hij van onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Want juist zij is, in den nacht van 1 November 1561, in een verzegeld pakje over den kasteelmuur te Doornik geworpen, en aldus „den Coninck van Spaengien overghegheven". Yan een aanbieden aan Zijne Majesteit van een andere Confessie is ons niets bekend.

Moded diende in dat jaar een gemeente „onder 't Cruyce". Reeds in Januari van 1561 heeft hij onze Belijdenis „beneersticht". Hjj alleen? Waarom verzwijgt Moded zijn medehelpers? En wat beteekent het woord „beneersticht" ?

Bij gebrek aan een oud-nederlandsch woordenboek heb ik mij tot de bijbeltaal gewend, en bevonden dat benaarstigen of zich benaarstigen, de vertaling van het grieksche <sttov5ci^co, allerwege beteekent zich spoeden, spoed maken, vervolgens ook zich beijveren, allen ijver in het werk stellen.

Moded verklaart dus aangaande onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, dat hij sedert Januari 1561 ten haren aanzien zich met bekwamen spoed beijverd heeft. Om wat te doen? Om haar op to stellen? Om haar door de geloofsgenooten te doen aannemen? Om haar te verbreiden? Altemaal vragen, waarop de uitdrukking „beneersticht" geen antwoord geeft.

Dat neutrale woord geeft enkel te kennen, dat Moded sinds Januari 1561 vóór de Belijdenis ijverde.

Als haar schrijver? Of als medewerker, toen zij geschreven werd? Met zoovele woorden zegt Moded noch het een noch het ander. Doch als wij tweeërlei tegenover elkander stellen, vooreerst dat Moded zichzelf hier nog al sterk op den voorgrond plaatst, en dat Saravia

Sluiten