Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem tot de eerste opstellers der Geloofsbelijdenis telt, en ten andere dat Thysius en Schoock, gelijk ons straks blijken zal, Moded onder de opstellers heel niet noemen, dan zal de waarheid wel in het midden liggen, en moet onze conclusie luiden: Dat Moded tot het samenstellen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis heeft bijgedragen, is niet te bewijzen. Maar dat hij sinds Januari 1561 voor de Belijdenis zelve ijverde, staat op grond van zijn eigen getuigenis vast.

Saravia en Moded zijn de eenige personen, die als de Bres' medeopstellers der Belijdenis genoemd worden.

Wat weten wij aangaande het ontstaan der Nederlandsche Geloofsbelijdenis uit de verklaringen van de Bres' tijdgenooten?

Van deze laatsten kunnen wij slechts één persoon als getuige oproepen, den beschaafden en zachtmoedigen franschen prediker Jean Taffin. Te Doornik in 1528 of '29 geboren, en te Genève door Beza theologisch gevormd, trad Taffin in 1566 als predikant bij de Fransche Hervormden te Antwerpen op, toefde van 1567 tot 1572 te Metz, was fransch predikant te Heidelberg, Haarlem en Amsterdam, en overleed in 1602.

Van Taflin bezitten wij een mondeling getuigenis, door een betrouwbaar hoorder, den Antwerpschen abt van Thielt, die om des Evangelies wil zoo vele aardsche goederen verliet, waarschijnlijk hem opzettelijk ontlokt en toen schielijk overgebrieft. Want in Te Water s Tweede Eeuwgetijde, een boek dat in de Leidsche Universiteits-bibliotheek berust, vond Dr. L. A. van Langeraad (a. w., blz. 117) deze aanteekening neergeschreven :

Sluiten