Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaers daerna in druck wtghegheven: niet datse van de Walsche Kercken alleen gestelt sy, maer om dat dese sprake, beyde in ende buyten Nederlandt, ghemeyner ende kennelijcker is als de Nederduytsche, voornemelijek den Koninck van Spangien ende dë Nederlantschë Overheden, wien sy toe-gheschrevê is: oock is stracx in 't Iaer daernae, in Nederduytsch, ende oock in Hoochduytsch te Heydelberch overgheset, ghedruct gheworden. Ende al-hoe-wel het niet ghenoechsaem aen den dach en is, wie den Schryver oft Schryvers der selver zijn geweest (waer aen oock weynich gelegen is) so isse nochtans van Gheleerde, Godtsalighe mannen gheschreven, die gheen onsekere ende alleen in de hersenen vlietende, maer een ghewisse ende dadighe kennisse van öodt ende Goddelijcke saken onser salicheyt betreffende, hebben ghehadt, haer bloet niet kostelyck achtende tot bevestinghe der Waerhevt in deselvighe begrepen: ende, soo wy van de oude bericht worden, van dien in Godts Woort ende alle Godtsalicheyt we! gheoeffenden trouwen Dienaer ende Marteluer Jesu Christi, Wido de Bres, ende syne Mede helpers in de Ghemeynten van Ryssel, Cassellerye [Chastelenie de 1'Isle, Casteleynschap van Ryssele, Ilijsel met omliggende plaatsen], Doornick, Valencyn etc. ende Godefridus Winghius, wiens sonderlycke gheleertheyt in de Theologie ende gheschicktheyt in de Griecksche en andere SprakeD, ghenoechsaem aen den dach is, als die ons het niew Testament van nieus overgeset heeft, wtgesondc zijnde van de Enidische Kerck tot opbouwinghe der eerst-ghestichte Ylaemsche Ghereforineerde Ghemeynten, neffens syne mede-arbeyders in Ylaenderen, Brabant, Ilollandt ende elders. Dan het sy daer mede

Sluiten