Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar vóór de uitgave niet kerkelijk goedgekeurd, dan is zij een onding, een doodgeboren kindeken.

En wat aangaat liet streng kerkelijk karakter van het optreden der oude Gereformeerden, de fransehe Confessie, schoon door niemand minder dan Calvijn ontworpen, werd eerst wettig geldend kerkelijk geschrift, toen de fransehe kerken, in 1559 te Parijs voor het eerst in Synode vergaderd, haar als Confessie der fransehe kerken aannamen en goedkeurden. Zou nu de Bres zóó verwaand zijn geweest, dat hij zich zeiven boven zijn meester gezag toekende, zelfs in die mate dat hij meende, de kerkelijke aanname en goedkeuring zijner Confessie te kunnen ontberen?

Hadden Thysius en Schoockius, ja ook Saravia eu Moded en het opschrift der Belijdenis zelve, het ons niet verhaald, dan mochten wij toch reeds met zekerheid onderstellen, dat aan de uitgave der Belijdenis hare kerkelijke goedkeuring was voorafgegaan, üe geest dier tijden, het streng kerkelijk optreden der toenmalige Gereformeerden, de publieke aard eener Confessie, dit alles eischte kerkelijke approbatie.

Zóó de zaken, in het licht niet onzer, maar hunner tjjden beziende, verkrijgen zelfs meerdere namen van Thysius' verhaal hooge waarschijnlijkheid van waarheid.

Want vooreerst zijn niet willekeurig gekozen predikanten, maar uitsluitend bedienaars des "Woords van de Nederlandsche Hervormde kerk gehoord. Zij was goeddeels een kerk in de verstrooiing Die predikers daarom buitenlanders te achten, gaat niet aan. Zij waren en bleven Nederlanders, wier woord nog evenveel gezag had voor de kerk in het vaderland als vóór hun ballingschap. Hun terugkeer was, als het Gode

Sluiten