Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echt nederlandsche belijdenis, die te Londen ontstond terwijl de Bres aldaar verblijf hield, ook kennelijk naar vorm en inhoud invloed geoefend heeft op de eveneens nederlandsche belijdenis, die de Brés tien jaar later in België uitgaf.

I)e veel te weinig gekende en gewaardeerde voortreffelijke arbeid van een onzer groote tijdgenooten, het werk der jeugd van Dr. A. Kuvper, „De uitgegeven en onuitgegeven werken van Joannis a Lasco, benevens diens leven", komt ons thans uitnemend te stade *).

De toenmalige leeraar van Beest geeft in eene uitvoerige voorrede (CXXI bladzijden) een volledige opgave der onechte en echte geschriften van a Lasco, benevens hun critische behandeling. Tot de echte, door il Lasco zeiven uitgegeven geschriften, wordt ook gerekend de confessie der vreemdelingen-gemeente te Londen van 'tjaar 1551. Ze werd het eerst aangehaald door Isaiik le Long in zijn onwaardeerbaar werk -). Dr. Kuyper geeft haar latijnschen en haar nederlandschen tekBt, benevens een beknopt overzicht van haar geschiedenis. Deze is als volgt.

Voordat de belijdenis van Guido de Bres kerkelijk gezag bekomen had, werd door de Gereformeerden ten onzent de londensche confessie gebruikt. Want Schoockius

1) Joannis & Lasco opera tam edita quam inedita recensuit vitam auctoris enarravit A. Kuyper theol. doet. II Tomi. Amstelodami, Hagae-Comitum 1866 Praefatio, p. LXXIV — LXXXI bevat de geschiedenis, Tom. II, p. 285 — 339 bevat den tekst, in 't latijn en in 't nederlandsch, der confessio londinensis (a. 1551).

2) Isaiic le Long, Kort historisch verhaal van den eersten oorsprong der Nederlandschen Gereformeerden Kerken ondor 'tkruys. Amsterdam 1751, blz. 25.

Sluiten