Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latijnsche uitgave van 1551. In zijn vreugde noemt hij haar terecht „de authentieke en echte editie van de alleroudste confessie der vaderlandsche Kerk, welke [Kerk] hij liefheeft en vereert". Zij is opgedragen aan koning Eduard VI van Engeland, en gaat vergezeld van een korte liturgie.

De latijnsche uitgave is niet herdrukt. Doch Johannes Utenhove, een edelman van Gent en destijds ouderling der nederlandeche gemeente te Londen, heeft haar nog in 1551 in het nederlandsch overgezet en in druk uitgegeven. Deze vertaling beleefde in 1553 een tweeden, en te Embden in 1565 een derden druk. De titel der eerste hollandsche uitgave van 1551 luidt1):

Een Cort Begryp der leeringhe van de waerachtighe ende eender Gliemeynte Gods ende Christi, ende van 't Gheloue ende belydinghe dewelcke, door de Ghemeynte der Wtlandischen te Londen inghestelt is. Met een voorrede van Ian a Lasco, Superintendent en die andere dienaren der wtlandischer Gemeynten tot Londen inghestelt aen Prins Eduard den Besten Coning van Engellant etc. met bygevoegde Forme der ghemeyner gebeden, die men in de gemeynte der wtlandischen is gebrujckende. Iten eenige psalmen, tien in getale,

1) De latijnsche titel luidt: Compendium Doctrinae de vera unicaque Dei et Christi Ecclesia, eiusque fide et Confessione pura: in qua Peregrinorum Ecclesia Londini instituta est, autoritate atque assensu Sacrne Maiestatis Regiae. Quem Deus Opt. Max. ad singulare Ecclesiae suae decus ornamentum ad defensionem (per gratiam suam) servet gubernet et fortunet. Amen. Una cum publicis precibus eiusdcm Ecclesiae. Hatth. 10, Qui vos recipit, me recipit. Londini, excudebatur, in Officina Stephani Mirdmanni 1551. (Cum privilegio ad imprimendum solum).

Sluiten