Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1, 2, 8, 51. 103. 120, 124, 125.. 127, 130. Het Vader Onze ende Symbolum Apostolicum. Londen by Steven Myerdmann. 1551. 8°. Per regalem auctoritatem.

Zoo luidt de titel, gelijk die in een exemplaar deiuitgave van 1565, dat Dr Kuyper in de bibliotheek der remonstrantsche gemeente te Amsterdam ontdekte, blijkbaar in de zeventiende eeuw met de hand is bijgeschreven.

Evenals van de eerste, is ook van de tweede hollandscbe editie geen enkel exemplaar bekend. Zij zullen wel gelijkluidend geweest zijn.

De derde druk vertoont nog al afwijkingen van de beide eersten, zooals trouwens de veranderde conditie der kerk vereischte. Reeds de titel bewijst verandering.

Een kort begrijp der leeringhe van de waarachtige ende eenighe Ghemeynte Gods ende Christi, ende van haer gheloue ende oprechtige belijdinghe (Dan volgt het onderscheidingsteeken van den drukkcr-uitgever Ctematius, met dit opschrift: liet . rike. der . hemelen . is . als . een . verborgen . schat. in. den. acker. Matth. 13). Roman . 10 . b. 10. Metter herten gelooftmen ter gcrechticheyt, ende metter monde doetmen belijdinge ter salicheyt. Ghedruckt te Embden, by Gellium Ctematium. Anno. 1565.

Bovendien ontbreken in den derden druk do brief van a Lasco aan koning Eduard VI, en de korte liturgie der londensche kerk.

Yan de derde nederlaadsche uitgave van 1565 der londensche geloofsbelijdenis bezitten we dus, zooveel ons bekend, slechts twee exemplaren, één te Utrecht (prof. Vinke), en één te Amsterdam, in één band met meerdere werken van a Lasco (dr Kuyper). En vau

Sluiten