Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

do latijnsche editie van 1551 bezitten we slechts het exemplaar te Dublin. Beide uitgaven deed Dr. Kuyper afdrukken, de nederlandsche naar het amsterdamsche

exemplaar. , ,

Tot zoover Dr. Ivuyper's geschiedenis der londensche

geloofsbelijdenis van 1551.

Als wo nu deze belijdenis in oogenschouw nemen om de vraag te beantwoorden, of zij naar vorm en inhoud ook invloed geoefend heeft op de belijdenis van Guido de Bres, dan noopt ons niets tot een bevestigend, en alles tot een ontkennend antwoord

"Vooreerst wat den vorm aangaat, de Bres deelde zijn opstel in 37 artikelen in. Kennelijk ontstond die indeeling tegelijk met het geschrift zelve. Ze is opzettelijk gewild. Daarentegen is de londensche belijdenis een aanmerkelijk langer, doorloopend stuk, een soort van verhandeling. Van verdeeling der stof geen sprake.

En wat betreft den inhoud, ik wil niet wijzen op bijzaken, b.v. dat de paus van Rome en David Joris, een ketter dier dagen, bier en daar openlijk genoemd worden. De Bres noemt heel geen namen. Maar het gansche beloop der redevoering, de inhoudsopgave, aanhof en slot der londensche belijdenis verschillen tastbaar van die der nederlandsche confessie. Trouwens, a Lasco stelde zich een gansch ander doel dan de Bres. Hij beoog do, blijkens zijn opdracht aan Eduard VI, uit de gemeente der vreemdelingen te Londen te weren, al wie in zijn geloofsbelijdenis niet zuiver was. Vandaar dat hij de leer aangaande de kerk vooropstelt. Hij bespreekt haar naam, haar 4 ondcrscheidingsteekenen, haar 3 kenteokenon, de namen Jezus en Christus, Christus als koning, profeet en priester, Christus als

Sluiten