Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar gebruik geweest. Niet de confessie van 1536, maar de tweede catechismus van Calvijn was gedurende bijna twee eeuwen het ware en eenige symbool der geneefsche kerk.

Vermelden we eershalve haar titel.

Confession de la foy, laquelle tous Bourgeois et habitans de Geneue et subietz du pays doyuent iurer de garder et tenir, extraicte de Linstruction dont on use en Leglise de la dicte Ville. I. Pier. 2. Comme enfans naguaires nez desirez le laict raysonnable, et qui est sans fraude. 3. Soyez appareilles a respondre a chascun, qui vous demande rayson de lesperance, qui est en vous. 4. Si quelcun parle, que ce soit les parolles de Dieu.

Belijdenis des geloofs, welke alle burgers en inwoners van Genève en onderdanen des lands moeten zweren te bewaren en te houden, getrokken uit de Instructie, waarvan men in de kerk van genoemde stad gebruik maakt. 1 Petr. 2. Als pasgeboren kinderen verlangt de redelijke melk, en die zonder bedrog is. 3. Zijt bereid om een ieder te antwoorden, die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. 4. Indien iemand spreekt, dat het zij de woorden Gods.

De geneefsche belijdenis van 1536 kan op de samenstelling der nederlandsche geen invloed geoefend hebben. Yooreerst wijl zij zelve slechts korten tijd in openbaar gebruik was. Dan komen de beide titels der confessies in geen enkel opzicht overeen. En bovendien, do opschriften der 21 geneefsche artikelen hebben, naar volgorde en inhoud, niets gemeen met die der 37 nederlandsche artikelen. Do lezer oordeele

Het Woord Gods. Een eenig God. Wet Gods,

Sluiten