Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keren, dat in hun vergaderplaats het noodige voor een overvloedigen maaltijd gevonden was.

Van de aldus kwalijk onderrichte bewindhebbers was geen heil, veeleer zware verdrukking te verwachten. Toch vertsaagde de parijssche gemeente niet. In vele woningen rezen vurige gebeden ten hemel. De leeraars, wonderdadig aan de handen der vervolgers ontkomen, hielden niet op verschrikten moed in te spreken, bedroefden te vertroosten, allen tot standvastigheid te vermanen. Er werd een vertrouwde bode gezonden naar do zwitsersche kerken, in 't bijzonder naar die van Gtenève, opdat zij hun overheden zouden bewegen bij den franschen koning tusschenbeiden te komen. Vermoedelijk heeft deze bode onder andere papieren ook de haastig ontworpen en voor de vuist geschreven fransche belijdenis medegebracht, die de parijsche predikanten Colongius, Gallasius en Chandaeus aan het oordeel van Calvijn onderwierpen.

Zooals we reeds opmerkten, een oorspronkelijk exemplaar in handschrift berust nog te Genève. Calvijn schreef eigenhandig aanteekeningen op den rand van het manuscript Wel een bewijs, dat hij zelf de confessie niet opstelde.

Zij werd vermoedelijk medegegeven aan Calvjjn's beroemden ambtgenoot Beza, die in October 1557 naar Frankfort vertrok, om namens de zwitsersche kerken aan do evangelische rijksgrooten, in die stad vergaderd, te verzoeken, voor de Parjjzenaars tusschenbeiden te komen. Hetwelk zij ook deden. Maar noch de brieven der duitsche vorsten, noch de beden van vier zwitsersche gezanten, nocli politieke redenon konden koning Hendrik II, ofschoon hij de hulp der duitsche vorsten be-

Sluiten