Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, dat door don dood van koning Hendrik [II, Juli 1559 f] de pogingen der goddeloozen verijdeld waren, en den geloovigen eenigo rust zou geschonken worden. Door de booze stukken van den kardinaal van Lotharingen schijnt het echter, dat niet de vrijheid verkregen, maar slechts de naam van den verdrukker der vrijheid veranderd is. Want op zijn aanstoken wordt er heviger dan vroeger tegen godvreezende menschen gewoed, en er worden pijnigingen uitgedacht van dien aard, dat ze slechts kunnen opkomen in het brein van hen, die de godzaligheid met wortel en tak trachten uit te roeien. Maar de volharding der geloovigen wordt daardoor allerminst verzwakt. Tegen de wreedheid van dien verdorven menscli versterken zij zich op alle mogelijke wijzen, door rechtschapenheid namelijk, vroomheid en lijdzaamheid. en zij geven zich moeite dat welgezinde lieden niet anders over hen oordeelen dan men over bloedgetuigen van Christus behoort te oordeelen. Daarom hebben twee en zeventig fransche kerken een vergadering te Parijs gehouden, in welke vergadering zoowel de "onder hen geldende leerwijze is te boek gesteld als eenige hooldstukken over de kerkelijke tucht zeer naarstig zijn beschreven. De leerwijze die zij Confessie

operam ne aliter de so viri boni existiment quam de Christi decet martyribus existimare. Quamobrem convontum egerunt Lutetiao duarum et Septuaginta ecclesiaruui gallicarum, quo in conventu et quae ab illi» certo tenetur in docendo ratio literis est mandata et capita quaedam de disciplina ecclesiae diligentissime conscripta. Rationem docendi quam Confessionem appellant ad te initto, de gallico sermono a me, ut potui, versam. Capita disciplinae per otium et occupationes latina facere mihi nondum licuit.

Sluiten