Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Gods goedheid ongedeerd naar huis teruggekeerd. Onze Gallasius en de beide andere broeders, die tegelijk door u gezonden waren, hebben in de synode zitting gehad. Want toen wij drie dagen over de kerkelijke tucht beraadslaagd hadden, namen zij aan de overige handelingen deel. Besloten is aan uw belijdenis een en ander toe te voegen, en zeer weinige zaken te veranderen. Zij zal volgens algemeen goedvinden in de archieven van iedere kerk [in afschrift] bewaard worden, en niet dan in de uiterste noodzakelijkheid aan de overheden van eenige kerk of aan den koning worden aangeboden. Nadrukkelijk heb ik vermaand, dat zij niet door onvoorzichtigheid in 't licht zou komen, met opgave der redenen waarom zulks niet dienstig was. Hoewel allen er in hebben toegestemd, beu ik toch in twijfel wegens sommiger onbestendigheid. Wij zenden u een kort afschrift van wat onder ons besloten is".

Ziedaar een allerbelangrijkst schrijven, van den praeses der synode zeiven. Het toont vooreerst, dat Calvijn's boden nog juist ter rechter tijd ter synode verschenen, na de vaststelling der kerkelijke tucht en vóór de samenstelling der confessie. Dan dat Cabijn's project-confessie met geringe redactioneele wijzigingen aangenomen werd. Eu eindelijk, dat de belijdenis niet bestemd was voor openbare uitgaaf, wellicht wijl Calvijn liever in 't geheel geen fransche belijdenis had. Hij schreef haar trouwens in naam der kerk van Genève, niet op persoonlijk gezag.

Niettemin verscheen nog in hetzelfde jaar 1559 eeu dubbele uitgaaf :). De door de parijssche synode vast-

1) Den franselien tekst deelt ook Beza mee in Histoire eccleeiastique des Egliseu reformées au royaume de France, Anvor»

Sluiten