Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee voorreden vooraf, aan allen die de verdrukte fransche kerken hooren willen, en aan den koning, waarschijnlijk Frans II. Vermoedelijk is geen van beiden van Calvijn's hand.

Wat eindelijk de verklaring der getallen 35 en 40 betreft, algemeen houdt men de 35 artikelen voor het oorspronkelijk ontwerp van Calvijn, en de 40 artikelen voor Calvijn's concept, gelijk de synode van 1559 dit w|jzigde, vermeerderde en vaststelde.

En wat den tekst aangaat, professor Müller kiest natuurlijk voor de kerkelijke redactie. Hij drukt de 40 artikelen af, en geeft een nauwkeurige reproductie van het exemplaar in minutieus schrift te Genève. De straatsburger hoogleeraren zijn vollediger. Zij drukken de 35 artikelen af, stellen de verschillende lezingen van den tekst der 40 artikelen als kantteekeningen aan den voet der bladzijden, en drukken in den tekst der 35 artikelen met cursief of loopend schrift die deelen af, die reeds woordelijk in de belijdenis van 1557 voorkomen. Zoo blijkt duidelijk de juistheid van hun gevoelen, dat de belijdenis der kerk van Parijs van 1557 grooten invloed geoefend heeft op het werk van Calvijn, zoowel op zijn oorspronkelijk ontwerp der 35 artikelen, als op zijn door de parijssche synode van 1559 veranderd en vermeerderd ontwerp der 40 artikelen. De parijssche predikanten van 1557, Colongius, Gallasius en Chandaeus, hebben den grond gelegd voor den confessiearbeid van Calvijn.

Het gevoelen der Straatsburgers is mijns inziens meer overeenkomstig de waarheid dan dat van professor Miiller, volgens wien de 35 artikelen meer met de belijdenis der studeerenden van 1559 overeenstemmen.

Sluiten