Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het veertigtal mist opschriften. Ze zijn evenwel ter kennismaking onmisbaar. Ik neem dus de vrijheid zo zelf te vormen, en geef ze voor beter.

1. Dat er een eenig God is. 2. Door wat middel God van ons gekend wordt. 3. Canonieke boeken der H. Schriftuur. 4. Waarom wij deze boeken voor canoniek erkennen. 5. Het Woord van God is de eenige regel van alle waarheid. 6. Van de Drieëenheid. 7. Yan de schepping aller dingen en met name der engelen. 8. Yan de regeering aller dingen en met name van het kwade en de kwaden. 9. Yan des menschen schepping en val, van zijn verstand en wil.

10. Van de erfzonde, welke niet enkel navolging is.

11. Dat de erfzonde, zooveel de schuld aangaat, ook na den Doop blijft, en in dit leven altijd kwade vruchten voortbrengt. 12. Van de eeuwige verkiezing Gods, door Zijn barmhartigheid zonder aanzien der werken. 13. Dat Jezus Christus ons ten heil aangeboden en gegeven wordt. 14. Dat Jezus Christus God en mensch in één persoon is, verwerping der duivelsche inbeeldingen van Servet. 15. Van de vereeniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon. 16. God heeft, Zijn Zoon zendende, Zijn liefde jegens ons bewezen. 17. Dat wij door de eenige offerande des Ileeren Jezus verzoend zijn met God. 18. Dat al onze gerechtigheid gefondeerd is op de vergeving der zonden en de toerekening der gehoorzaamheid van Christus. 19, Dat wij hierdoor vrijheid hebben, God als onzen Vader aan te roepen 20. Dat wij deze gerechtigheid deelachtig zjjn door het geloof alleen. 21. Dat het geloof een genadige gave des H. Geestos is. 22. Dat wjj door dit geloof wedergeboren zijn,

Sluiten