Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat wij noodzakelijk de goede werken voortbrengen. 23. Dat al de figuren en ceremoniën der Wet geëindigd zijn bij de komst van Jezus Christus. 24. Dat Jezus Christus ons gegeven is tot eenige voorbidder, verwerping der duivelsvondsten, als de tusschenkomst der heiligen, het vagevuur, de monnikengeloften, bedevaarten, verboden van huwelijk en vleeschgebruik, ceremoniëele onderhouding der dagen, oorbiecht, aflaten. 25. Van de herders en leeraars, verwerping der geestdrijvers die den dienst des Woords en der Sacramenten willen vernietigen. 26. Dat allen moeten bewaren en onderhouden de eenheid der kerk. 27. Yan de merkteekenen der ware kerk, en van den wasdom der geloovigen. 28. Veroordeeling der vergaderingen van het pausdom, die er zich mede vermengen scheiden zich af van het lichaam van Jezus Christus, zij die in het pausdom gedoopt zijn, hebben geen tweeden doop noodig. 29. Yan de regeering der kerk door herders, opzieners en diakenen. 30. Dat geen herder of kerk heerschappij heeft over een ander. 31. Dat de kerkregeerders, door verkiezing van menschen, tot hun dienst moeten geroepen zijn.

32. Van de superintendanten [naar de verklaring der nationale synode te Gap 1603: niet herders, die boven anderen staan, maar die eenige opdracht in de kerk hebben], die het geheele lichaam [der kerk] regeeren.

33. Welke wetten wij in do kerk erkennen, benevens de noodzakelijkheid der excommunicatie. 34. Van do sacramenten. 35. Van den doop en den kinderdoop. 36. Van het avondmaal. 37. Dat God in de sacramenten ons werkelijk geeft, wat Hij er door afbeeldt. 38. Dat het water ons waarlijk betuigt de inwendige wassching onzer ziel in het bloed van Jezus Christus, en

Sluiten