is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat brood en wijn ons waarlijk tot geestelijk voedsel dienen. 89. Yan de Overheden, die niet enkel de zonden, begaan tegen de tweede tafel der geboden Gods, maar ook die tegen de eerste, moeten beteugelen. 40. Yan de gehoorzaamheid, die men hun schuldig is.

Wat de onderlinge verhouding der 35 en 40 artikelen betreft, de synode van Parijs heeft vooral de redactie van het eerste en laatste artikel gewijzigd. Zij gaf den inhoud van het eerste der 35 artikelen uitvoeriger weer in artikel 1—5 der 40 artikelen, en splitste min gelukkig artikel 35 in de twee nieuwe artikelen 39 en 40. Reeds bewijs genoeg, dat zij van het ontwerp van Calvijn op zelfstandige wijs gebruik maakte.

De belijdenis der kerk van Parijs van 1557, in 18 artikelen bestaande, heeft zeer sterken invloed geoefend op de fransche. De uitgaaf der 35 artikelen, door de straatsburger hoogleeraren bezorgd, doet dit naar wij zagen duidelijk uitkomen. Sommige woorden en zegswijzen, ja geheele artikelen, als 2, 3 en 4, zjjn overgenomen in de fransche belijdenis.

De belijdenis der studeerenden van 1559, in 21 arti^ kelen bestaande, is mede van veel invloed voor de fransche geweest. Artikel 2 is duidelijk weer te vinden in artikel 3 (of 7) der fransche, artikel 3 beantwoordt aan 4 (of 8), 7 aan 12 (of 16), enz. Niettemin is de belijdenis der studeerenden niet zóó kennelijk in de fransche confessie verwerkt, als dit met de beljjdenis der kerk van Parijs het geval is.

De fransche belijdenis, wij bedoelen die der 40 artikelen, is van onmiskenbaren en zeer bijzonderen invloed geweest op die van Guido de Brés. Vooreerst komt het aantal artikelen bijna overeen, 40 en 37. Dau is,