Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerken, „welke zich onthouden van de paapsche afgoderijen". Zij ia sterk antipapistisch. Artikel 24 verwerpt de „duivelsvondsten", als tusschenkomst der heiligen, vagevuur, monnikengeloften, bedevaarten, verboden van huwelijk en vleeschgebruik, ceremonieele onderhouding der dagen, oorbiecht, aflaten. Artikel 28 veroordeelt de vergaderingen van het „pausdom", die er zich mede vermengen scheiden zich af van het lichaam van Jezus Christus.

Daarentegen is Guido de Bres' meesterstuk het symbool der geloovigen, „welke begeeren te leven naar de zuiverheid van het Evangelie onzes Heeren Jezus Christus". Deze titel geeft een andereu klank. De nederlandsche geloofsbelijdenis is thetisch, niet polemisch. Zij strijdt vóór het geloof, en tegen de dwaling, zonder nochtans den naam der dwaling, „pausdom, papistisch", ergens te noemen. In stede van „duivelsvondsten" te verwerpen, belijdt artikel 25 waardiglijk, dat alle schaduwen [der Wet] oen einde genomen hebben, alzoo dat zulk gebruik onder de Christenen geweerd moet worden. En artikel 29 zegt even kalm aangaande de valsche kerk: „zij schrijft zich en haar ordinantiën ineer macht en autoriteit toen dan den Woorde Gods; zij wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen; zij bedient de sacramenten niet naar het bevel van Christus, in zijn woord, maar zij doet daar toe en af, gelijk als 't haar belieft; zij staat en grondt zich meer op de menschen, dan op Christus Jezus; zjj vervolgt degenen, die heiliglijk naar den woorde Gods leven, en die ze straffen van hare zonden, van hare gierigheid, van hare afgoderijen''. De smaken verschillen. Ik voor mij keur het optreden der fransche vaderen niet af, maar staar met voorkeur

Sluiten