Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Maas en Schelde met hun zijtakken, de Sambre, Oerthe, Wertze, Lys of Leye, Dender en Rupel, wordt dit land rijk besproeid. Vandaar dat het ook oudtijds z|jn bewoners mild voedde. Ja zelfs de ondergrond, door jjzer- en steenkoolbeddingen, maakt het tot een rijke landstreek. België is thans een welvarend industrie-land.

De bevolking van dit ook in de zestiende eeuw dicht bevolkte gebied bestond uit twee stammen van tamelijk gelijk aantal. De Vlamingen bewoonden de noordwestelijke bloeiende vlakte, de tegenwoordige belgisehe provinciën Brabant, Antwerpen en Vlaanderen. Zij waren, door spraak- en stamgenootschap, aan Noord-Nederland verwant Hun woonplaatsen heetten de duitsche landen, in welke benaming, ver in 't zuidoosten van België en van de drie eerstgenoemden gescheiden, ook het hertogdom Luxemburg begrepen was. De Vlamingen waren namelijk van oud germaanschen afkomst, en spraken vlaamsch of nederduitsch, een met onze moedertaal verwant dialect. De Walen daarentegen waren van franschen stam. Van uit het zuiden opdringende, hadden zij oudtijds de Luxemburgers van de overige Vlamingen gescheiden, en het schrale zuidoosten van België bezet. Het walenland omvat de tegenwoordige belgisehe gewesten Henegouwen, Namen en Luik. De Walen!) zijn waarschijnlijk nakomelingen van de oude Gallen, die vóór 2000 jaar Gallië of Frankrijk bewoonden. Gallen of Galen werd later Walen, met de niet ongewone verwifseling van de letters G en W De Walen werden wel Gaulois, Galliërs, en hun hervormde gemeenten ecclesiae gallicanae, gallische kerken geheeten Hun verbasterd fransch, het waalsch, werd meermalen als „Francoische sprake" aangemerkt 3).

Sluiten