Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der kerk. Elke maand werd de censuur ook gehouden tant de la vie et de la doctrine des ministres que des anciens et diacres, zoowel over leven en leer der predikanten als over ouderlingen en diakenen (Syn. de la Palme 1563 art. 16, en de la Vigne a la St Jean

1563, art. 2).

Deze beginselen zjjn duidelijk en soms letterlijk aan onze geloofsbelijdenis (art. 30—32) ontleend. Ze zijn antihiërarchiesch, ze verhinderen het opkomen eener priesterheerschappij. Presbyteriaansch, het kerkbestuur aan presbyters of ouderlingen opdragende, en de prelatuur en de bisschoppelijke inrichting der anglicaansche of engelsche kerk beslist verwerpende. Republikeinsch, want geen eenhoofdig gezag, maar de rechten der gemeente en de gelijkheid der kerkeraadsleden erkennende. En gematigd aristocratisch, voor zoover de kerkeraad zich zeiven aanvulde, en het kerkbestuur aldus aan weinigen, aan do besten werd opgedragen. Deze beginselen kwamen overeen met den geest der vrijzinnige Walen en Vlamingen. En wijl op de strenge deugd en stille zeden der zuid-nederlanders niet viel te roemen, zal de tucht huu zeer heilzaam zijn geweest.

Vooral in zake de tucht hebben de stellers dezer synodale artikelen den raad ingewonnen de ceux de Genève, van die van Genève. En als zij zich richten naar la coustume des eglises reformées (Syn. a la Vigne St. Jean 1563, art. 6), de gewoonte der gereformeerde kerken, moeten wij vooral aan de fransche gereformeerde kerken denken. De 40 artikelen van de fransche confessie dor eerste synode van Parijs (25 Mei 1559) komen in vele onderwerpen met deze waalsche synoden overeen. Enkele artikelen zijn woordelijk overgenomen.

Sluiten