Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de predikanten dier dagen betreft, velen hunner waren oud-geestelijken, monniken, priors, priesters. Maar ook vele leeken verkondigden het evangelie. De predikant van Caprijcke was landbouwer geweest, die van Lembeke wever, die van Watervliet kleermaker, die van Oostkerke koster. Ook onder deze herders waren grijpende wolven. Sommige leeraars, krachtens hun roomschen afkomst, waren zeer onkundig. De taak der synoden, om orde te handhaven en tucht te oefenen, was niet altijd gemakkelijk. De ouderlingen en diakenen behoorden tot den derden of vierden stand, ook tot den gezeten burgerstand, zelfs tot den eersten koopmanstand van Antwerpen.

Van Bergen of Mons, de hoofdstad van bet graafschap Henegouwen en de geboorteplaats van de Bres, is mij geen kerkeraadslid uit den opgegeven tijd bekend. Te Kamerijk, de hoofdplaats van het gelijknamige hertogdom, werd in 1567 de predikant mr. Philippe, nadat hem de hand was afgehouwen, met vele Hervormden opgehangen. Was hij er reeds eenige jaren kruisprediker ? In het stadje Laventhie, gelegen in het graafschap Artois dat nu tot Frankrijk behoort, wat in 1566 als predikant werkzaam Octaviaan van Bacourt, een afvallig geestelijke. Doch ook van hem rijst de vraag: was hij reeds vóór 1566, of werd hij eerst in 66 en na den beeldenstorm predikant? In het west vlaamsche stedeken Waasten, niet ver van de fransche grenzen, was een consistorie gevestigd, en werkte in December 1566 een predikant Nicolaas. Ook van hem is onzeker, of hij vóór 16 April '66 in dienst was.

Nergens heerschte grooter geestdrift voor de hervorming dan in de oude henegouwsche stad \ alencijn, nu eind» lang, onder den naam Valenciennes, bij trankrijk in-

Sluiten