Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1559 tot '61, van uit Doornik, heeft hij er het woord Gods meermalen bediend. Het martelaarsboek -°) vermeldt onder andere bloedgetuigen ook Meester Pauwels Millet, bijgenaamd de ridder, dienaar des evangelies in Nederland en voornamelijk te Rijssel in Vlaanderen. De zoo even genoemde ouderling van Doornik, Guliaam Cornu, was het middel tot zijn bekeering, en hielp hem zijn klooster van de minnebroeders te Doornik ontvluchten. Pauwels ontving eenig godsdienstonderwijs te Orleans, was korten tijd predikant van Valencijn, huwde, en wilde met zijn vrouw van uit Antwerpen over Rijssel naar Frankrijk uitwijken, toen hij ten huize van een diaken der kerk van Rjjssel door 's konings procureur gevangen genomen werd. Den 12de" December 1564 stierf hij te Rijssel op den brandstapel. Had deze gewezen monnik een of meer kruissynoden bijgewoond? Jean Walé was in 1565 opperste diaken, en werd naderhand predikant der dorpen omtrent Rijssel en Quesnay. Hij is als lid der synoden de eenige diaken, dien ik noemen kun. Te Rijssel werd in 1600 de laatste zuid-nederlandsche martelaar. Peter Motte, opgehangen.

Niet ver ten westen van Rijssel, aan den weg naar Armentiers, ligt Lhomme of Lom. Omstreeks 1566 was het plaatsje het tooneel van hervormde bewegingen, en was er als predikant een zekere Cornelis, een gewezen hoefsmid, werkzaam. Wellicht was hij dezelfde als Cornelius Walraven, predikant te Armentiers. Of de predikant Cornelis, die, onder Alva's schrikbewind, den 2'ltn Juni 1568 te Brussel het schavot beklom, nogmaals dezelfde is geweest, durf ik niet te verzekeren

De oudo vlaamsche stad Armentiers, nu het fransche

Sluiten