Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Armentières aan de Lys, ligt 4 uur teil westen van Rijssel en 8 uur ten westen van Doornik. Alle drie waren brandpunten van de godsdienstige beweging der zestiende eeuw. Van de drie ons het eerst bekende kruissynoden, gelijktijdig 26 April 1563 gehouden, werd de eerstgenoemde in het niet nader te bepalen Teurs, de tweede te Doornik, en de derde te Armentiers bijeengeroepen. In 1566 treffen wij te Armentiers drie predikanten aan, Gtilles du Mont, Cornelis Walraven zoo even genoemd, en Julien. Vermoedelijk predikten zjj in het fransch. Of zij de synoden bijwoonden, blijft onzeker.

Reeds in 1560 was de stad Hondschoote of Hondscote, thans in fransch Vlaanderen, bekend als „veel volks van de Schrift hebbende"--). Omstreeks 1562 was Willem Damman er predikant. Iets later Peter Hazaert. Tot het einde van 1565 moet er een predikant te Hondschoote zijn standplaats gehad hebben. Want Guliaem Hosens te Brugge, die weldra deze heldendaad met den marteldood bekronen zou, ontbood destijds een minister en getuigen van Hondschoote, om ten zijnen huize zijn kind te doopen De gemeente van Hondschoote zal op de synode wel vertegenwoordigd zijn geweest.

Omstreeks 8 uur noordwaarts van Armentiers, aan de rivier Yperlé, ligt Yperen. Thans is deze 'stad een vervallen grootheid. De bezoeker ziet prachtige kerken, een grootsche halle (overdekte marktplaats) met belfort, huizen met trapgevels, en gras tusschen de straatsteenen groeiende Handel en nijverheid hebben Yperen reeds lang verlaten. Uitgestrekte pleinen, ruime hallezalen, bewonderenswaardige vestingwerken, ze zijn weemoedige

14

Sluiten