Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Omstreeks tien uur ten oosten van Brugge, in het hart van Ylaanderen aan de samenvloeiing van Schelde en Lys, ligt het befaamde Gent, in de hervormingseeuw de grootste der vlaamsche steden. De hoofdstad van OostYlaanderen stond in de elfde eeuw en daarna op het toppunt van haar macht, werd door Karei den Vijfde bedwongen en zwaar getuchtigd, en is thans nog een stad van tweemaal honderdduizend inwoners. Kanalen verdeelen haar in zes en twintig eilanden. In de kathedraal prijkt het beroemde aguusbeeld der gebroeders vau Eyck. Gent was eenmaal voor Vlaanderen het middelpunt der hervorming. Reeds in 1537 hing er het volk aan de lippen van Brulius, den vriend van Calvijn. Edelen en aanzienlijken, zooals het geslacht van Johannes Utenhoven en van Maarten Cleyne of Mikron, bevorderden er de nieuwe belijdenis. Te Gent was een bloeiende doorluchtige school gevestigd, waaraan toekomstige evangeliedienaren gevormd werden. De kundige geschiedvorscher W. te Water beschreef de hervormingsgeschiedenis van Gent Predikanten uit de jaren 1563 tot '66 vond ik echter niet vermeld.

Een veel kleinere scheldestad, zeven uur ten zuiden van Gent, is Oudenaarde. In de zestiende eeuw waren hare kostbare tapijten, gobelins genaamd, door gansch Europa beroemd. Ileeds ten jare 1554 schijnt hier een hervormde kruisgemeente bestaau te hebben. Want een martelaar schreef destijds uit den kerker een brief aan de broeders. Twaalf jaar later, 20 Januari 1566, werd Lieven de Wekere om zijn geloof geworgd, bij welke gelegenheid groote oproerigheid onder het volk ontstond. \ olgens sommigen was het nabij Oudenaarde, dat 14 Juni 1566 de eerste openbare prediking in

Sluiten