Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens de uitmoording door de Spanjaarden in 1572, een moord zóó schandelijk, dat hertog Alva een geschrift uitgaf, om het gedrag zijner huurlingen te verschoonen. In Augustus 1566 had er de beeldstorm

tr u*3 afk°ndlSInS der vnJe godsdienstoefening plaats. Mechelsche predikanten van vóór 1566 kan ik niet opnoemen. Maar we zijn zoo gelukkig ditmaal den naam

van een ouderling der gemeente te kennen, Cornelis apecks.

Antwerpen is het eindpunt van onze rondreis door België. Door haar gunstige ligging aan de Schelde en oor de geschiktheid van haar inwoners, was deze stad in de eerste helft der zestiende eeuw in het bezit van den wereldhandel op de ruimste schaal. Een tijdgenoot en ooggetuige verhaalt, dat hij meer dan eens 2500 schepen op de Schelde gezien heeft, waarvan de laatsten twee of drie weken moesten blijven ten anker liggen alvorens zij de kade konden genaken om te lossen; dat' er geen dag was, waarop iu de haven niet ten minste 500 vaartuigen aan en afgingen; ja, dat er somwijlen met een getijde 400 schepen zijn aangekomen:i0). De handelaar Anthonie Fugger liet bij zijn sterven een som van zes millioen kroonen na. En de waarde van het geld was vóór het ontstaan der oost-indische Compagnie wel tienmaal zoo groot als thans. De handelsstand bestond uit zeer beleefde, zedige en verstandige lieden, vlijtig om de vreemdelingen te bedienen. Zelfs de vrouwen spraken drie of vier, sommigen tot zes en zeven talen, „'t welk een geriefelijk en wonderlijk ding is . Do Hanzesteden hadden er een aanzienlijk gebouw, het Oosterhuis, om de duitsche kooplieden te herbergen. Uit dit huis gingen zij, door muziekanten voorafgegaan,

Sluiten