Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GESCHIEDENIS DER NEDERLA.NDSCHE GELOOFSBELIJDENIS.

HOOFDSTUK III.

De nederlandsche geloofsbelijdenis en de waalsche krüissynoden. (1563—1566.)

/Slot/.

In het jaar 1640 bracht de waalsche synode van Middelburg, op last eener vroegere vergadering te Zierikzee, de notulen of acta, dat is handelingen of aanteekeningen, der vroegere waalsche, later nederlandsche hervormde kerken onder het kruis bijeen. Ziedaar den aanvang van het Livre Synodal of het oude wetboek der waalsche kerken in Nederland. Een afschrift daarvan is, zoo niet bij alle waalsche gemeenten, dan toch bij die te Leiden, Utrecht en Groningen aanwezig. De inhoud is zeer belangrijk. Het wetboek is het eerste officieele bericht over ontstaan en ontwikkeling der nederlandsche hervormde kerk. Want uit die waalsche gemeenten, in Artois een graafschap in NoordwestFrankrijk, en in Henegouwen, Brabant en Vlaanderen verstrooid, is onze kerk voortgekomen 1).

Hot Livre Synodal doet ons zien, dat door de kruissynoden eigenlijk reeds alle grondslagen gelegd zijn, op welke later, door de synoden van Wezel (1568;, Embden (1571), Dordrecht (1578). Middelburg (1581), s Ilage (1586), en Dordrecht (1618), is voortgebouwd. Het verklaart gedurig de latere kerkelijke praktijk, en

Sluiten