Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloemde en de ware namen der gemeenten I0). La Vigne is Antwerpen, le Bouton Armentières, la Pensee Arras, 1'Arbre du Bois 's Hertogenbosch, le Soleil of la Roehe Brussel, la Palme Doornik, la Glaive of la Pleur du Lys Gend, la Leuvo of la Cérisée Leuven, la Meule Mechelen, Honschot9 St. Omèr, 1'Olive Occidentale Quesnoy, la Rose Rijssel, 1'Aigle Yalenciennes enz.

De drie eerst voorkomende synoden, die te Teurs, la Palme en le Bouton, zijn gelijktijdig 26 April 1563 gehouden en heeten dus particuliere synoden. Hun handelingen zijn zeer eenstemmig, misschien door hun voornemen „de suivre le conseil dc ceux de Genève", om den raad van die van Genève te volgen (Syn. de la Palme, art. 2), of als gevolg van vroegere samenkomsten. Geen enkel artikel bewijst, dat deze synoden de allereersten geweest zijn. Doch het ontbreken van oudere notulen pleit voor het eerstgeboorterecht dezer synoden n).

Deze drie eerste synoden volgen ten aanzien der confessie niet dezelfde gedragslijn.

De synode van Teurs (Tours, Teur of Fleur. We kennen noch den verbloemden noch den eigenlijken naam dezer gemeente.) bepaalt in artikel 25, dat niemand tot den dienst des Woords zal worden toegelaten „sans vocation legitime", zonder wettige roeping. „Zonder onderteekening der confessie" zouden we hier verwacht hebben. En schrijft in artikel 26 voor, „dat de studenten, die men [naar een hoogeschool] zenden zal, voortaan gezien en geexamineerd zullen worden door de Dienaren der Synode, om te weten of zij bekwaam zullen bevonden worden om er zich ter gelegener tijd van te bedienen". Ook hier geen sprake van de belijdenis als

Sluiten