Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelte der Heilige Schrift, tot getuigenis van de eenheid der leer, die er onder hen bestaat.... Van een ontwakende behoefte aan een confessie getuigt ook de volgende bepaling: „Dat zooveel het mogelijk zal zijn, de Kerk in welke de Synode zal gehouden worden, te rade gaat om het Avondmaal te vieren ten tijde dat men zal hebben besloten samen te komen, opdat de Dienaren en al de Ouderlingen en Diakenen, die zijn samen gekomen, tezamen het brood kunnen breken, ten teeken van hun eendrachtige eenheid en broederschap met hun departement" (kerkelijk ressort) .... Zoo komt de aanvangsbepaling der volgende samenkomst niet geheel uit de lucht vallen.

Allermerkwaardigst is de achtste synode, die van Antwerpen op Pinster 1565, dat is 10 en 11 Juni volgens den ouden stijl.

„Qu'au commencement de chaque Synode, on ait a faire lecture de la Confession de foy des Eglises de ce païs: tant pour protester de notre union que pour adviser s'il ni a rien a changer ou amender".

Reeds over de vertaling van dit artikel 1 rijst geschil. De zeer bekwame Dr. J. Reitsma 23) vat het slot aldus op: „zoowel om te protesteeren tegen onze vereeniging, als om te adviseeren of daarin niets was te veranderen of te verbeteren". „Adviseeren" ljjkt mij min juist, „protesteeren tegen" beslist onjuist. Ik vertaal als volgt.

„Dat, bij den aanvang van iedere Synode, men voorlezing heeft te doen van de belijdenis des geloofs der kerken van dit land: zoowel om onze eenheid te betuigen, als om te beraadslagen, of er niets te veranderen of to verbeteren valt" -4).

Let nu eens op den gang der historie in drie achtereen-

Sluiten