Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

node tenu & 1» Vigne, le lr dn Mav 1564", zonder opgave van zijn bron. Dr. F. L. Rutgers, Acta van ub nederlandsche synoden der zestiende eeuw, 's Grav. 1889, begint met de synode van Wezel (1568).

2) Kort Historisch Berigt Van de Publieke Schriften, Rakende de Leer en Dienst der Nederduvtze Kerken van de Vereonigde Nederlanden, Zynde de Formulieren van Eenigheyt en de Liturgie, Doorgaans gevoegt agter de Psalmboeken die in de zelve Kerken gebruykt worden. Opgestelt door Johannes Ens, In zyn Leven S S. Theol: Doet:, ordinaar Professor in de Academie, en Predikant in de Kerk te Utregt. Utregt 1733. XVIII + 287 blz. 4°. In mijn bezit.

3) Op blz. 105 van zijn Kort historisch verhaal van den eorsten oorsprong der Nederlandsehen Gereformeerden Kerken onder 't kruys; Benetfens alle derselver leer- en dienstboeken, boo van de Nederduytsche, als Fransche Gemeentens, en derselver Veranderingen, tot naar de Reformatie. Met oorsprongelyke Stukken voorsien; door Isaac le Long. Tot een Byvoegsel van het Kort Historisch Berigt der Publieke Schriften, van wylen den Heero Professor Johannes Ens. Amsterdam 1751. XX. + 198 blz. in 4°. Een kostelijke bron.

4) Op blz. 52 van zijn Tweede Eeuw-getyde van de Geloofsbelydenisse der Gereformeerde Kerken van Nederlant, geviert in een Historisch Verhael van Derzelver Opstellers, Goedkeurders, Verdedigers, Beschermers, Hoogachtinge, Oezag, Nuttigheit, Byvoegzelen, en van Derzelver Berispers, en Vyanden. Door illem te Water, predikant te Axol. Middelburg 1762. XXVIII

307 blz. in 8*. Een doorwrocht werk.

5) Geschiedenis der Ned. Herv. Kerk; door A. Ypeij, Doctor en Hoogleeraar der godgeleerdheid te Groningen, en I. J. Dermout, secretaris van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk en Predikant te 'b Gravenhage. 4 dln., Breda 1819 —'27. Dl I, blz. 298 v., en Aant. blz. 138 —141.

6) In het Nederlandsche Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, dl. IX, blz. 115 210. Ik gebruik een overdruk, 96 blz. groot.

7) Later wilde professor Kist geven de handelingen der synoden van 1578 tot 1584, ook nog in de zuidelijke provinciën

Sluiten