is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden. Zij betreffen niet uitsluitend de waalsche gemeenten. Zie ze hierboven, blz. 301, in de Aant. opgenoemd.

8) a. w., dl. I, aanteekeningen blz. 141.

9) Ned. Archief voor kerk. geschied., VIII, blz. 2S1—264.

10) Ned. Archief enz., dl. IX, blz. 209 v.; vgl. vorigen noot.

11) Hooijer, blz. 4, schrijft: „In de synode de la Vigne van 15 October 1563 (art. 1) is eerst het aanteekenen van het verhandelde en het mededeelen daarvan aan de gemeenten vastgesteld". En Ypey bouwt daarop voort, a. w., dl. I, aant. blz. 138. Geheel ten onrechte. Hoe zouden de acta der vier eerste synoden tot ons gekomen zijn, zoo ze niet aanstonds waren opgeteekend? Art. 1 der synode van 15 Oct. '63 zegt enkel: „Les articles qui auront esté pastez aux colloques, seront leus en chacune compagnie" etc. „De artikelen, die in de synoden zullen zijn vastgesteld (van aanteekenen is geen sprake, althans niet van nu voor het eerst aanteekenen), zullen in iedere gemeente worden voorgelezen". Het voorlezen, niet het passeeren was tot dusver verzuimd.

12) Prof. H. G. Kleyn, n° 13 van een artikelenreeks: Bijzonderheden uit de Ned. Kerkgeschiedenis. In de Kerkeljjke Courant van 1896, n° 12.

13) Zoo ook L. A. van Langeraad, a. w., blz. 93.

14) „8i vostre Confession est horz de celle Dausbourg elle ne sera bien venue, car il y a si trop et granz qui ne seront a ce parti". Vgl. Pièces du XVI» siècle, T. I, f" 181 v".

15) „Hastez la Synode, et que la Confession soit accommodóe le plus qu'il sera possible & la capacité de 1'assemblée".

16) a. w., blz. 138.

17) In mjjn overdruk blz. 23 en 24. Schoock's bericht luidt: „ConfesBio . .. Walonico idiomate, quo primum concepta erat ab authore, vulgata est A. 1562, ac mox anno sequenti, sive A. 1563, in Belgicam traducta linguam per omnes Ecclesias non solum fuit disseminata, verum etiam ab hoe tempore coepit ene formula concensus".

18) a. w., dl. I, blz. 447 v.

19) In zijn belangrijk: Overzigt van het trapswijze toegenomen en bekrachtigde gezag der Geloofsbelijdenis en van den Cate-