Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hjj was de man van orde en behoud, en uitsluitend staatsman J). Heer Hendrik van Brederode, hoog van afkomst, los van zeden, fier, vurig, stoutmoedig, de vertrouweling der consistoriën, werd aan het hoofd gesteld der aan te werven krijgsmacht.

Terwijl nu de kardinalisten of regeeringsgezinden voordeel op voordeel behaalden, mislukten al de aanslagen der consistorialen. Tegen het einde des jaars werd de gewapende tegenstand der hervormde stad Doornik, dien vuurhaard der Hervorming, door het gevecht te Lannoy en te Waterloo gebroken. Noicarmes en Rassenghien trokken op Nieuwjaarsdag Doornik zegevierend binnen. Niet minder dan honderd zes vermogende kooplieden werden van hun goederen beroofd. „Die biechten wilden, werden onthoofd of opgehangen ; die standvastig bij hun geloof bleven, verbrand" 2).

In Januari 1567 werd een talrijke bende Hervormden in West-Vlaanderen met een verlies van 2000 dooden verslagen. In Maart werd het leger van Toulouse, den broeder van Marnix van St.-Aldegonde, bij Oosterweel in het gezicht van Antwerpen verrast en uitéén gejaagd. Deze slag was een slachting. In April ruimde de heer van Brederode, het hoofd der hervormde krijgsmacht,

!) „Tegenover de kerk van Rome eenheid van geloofsbelijdenis te stellen, was zijn doel; en dit was geen eenzijdige beschouwing, maar die van al de Europeesche vorsten, in wier landen de Hervorming gezegevierd had. In '64 reeds had Oranje met de leeraren Balduinus en Guy de Brèa tot een vergelijk der Kerken pogen te komen: de schakel van een uitgebreid stelsel, dat met belangeloosheid voorgestaan, maar met de geestdrift voor nieuwe godsdienstige beginselen bestreden werd. De Landgraaf van Hessen en Lodewijk van Nassau drongen op de aanneming der Augsburgsche Confessie : Beza (Calvijn's opvolger te Genève), door (den nederlandschen predikant) Taffin over een vereeniging der geloofsbelijdenissen geraadpleegd, bouwde, en met reden, op het overwigt dat Calvijn's leer hier te lande verkregen had". Van Deventer, a. w. blz. 63.

2) Bor. a. w.

Sluiten