Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de titel van een betrekkelijk lang geschrift, dat 50 bladzijden groot 8° telt. Volgens een vertrouwbaar geschiedschrijver werd het niet lang na den rijksdag van Augsburg (1566) tezamen met de geloofsbelijdenis en den Smeekbrief uitgegeven'). Ook afzonderlijk is het verschenen, als een middel tot bekendmaking van de grieven en belangen der verdrukten. De beroemde antwerpsche predikant dier dagen Junius verhaalt in zijn levensbeschrijving, dat hij meermalen politieke opstellen vervaardigde om de overheden van geloofsvervolging af te manen. Deze „vermaanschriften" werden onder de hovelingen te Brussel en de leden van den staatsraad heimelijk

Dominum Maximilianum, Dei Gratia Romani Imperii Invictiasimum Caesarem semper Augustum, Etc. Qua C'hristiani Magistratus officium describitur, et ratio tollendi concilianilique omnes religionis controversias, ac recté constituendi Ecclesias, breviter ex verbo Dei ostenditur. Psalm. 2. Osculamini filium, ne forte irascatur, et pereatis via, ctim exarserit vel paululum ira ejus. Anno M.D.LXVI. De Oratio was reeds ten tijde van J. W. te Water hoogst zeldzaam, blijkens zijn Geschiedenis van het verbond der edelen, I. blz. 181. Dr. van Toorenenbergen, „Eene bladzijde" enz. kende slechts twee exemplaren, een geschonden in de bibliotheek van de Maatschappij van Ned. Letterkunde te Leiden, en een geheel ongeschonden in de bibliotheek vau den heer Mr. J. T. Bodel Nijenhuis te Leiden, hetwelk dr. van T. afdrukte. Een derde afschrift, door dr. van Langeraad blz. 130 vermeld, bevindt zich in het rijksarchief te Brussel, in T. I der Pièces du XVIe Siècle, P. lTör". — (0. 177r°. Na te Water is dr. v. T. weer de eerste schrijver, die de Oratio gebruikt. Oratio benevens Smeekbrief — waarover straks — komen in oud-hollandsche vertaling voor in de klein 8° uitgave van de nederlandsche geloofsbelijdenis, door den delftschen predikant Thierens bezorgd (Bibl. Te Wateranae Catalog., pag. 133), en te Delft bij Boitet in 1741 in 5den druk verschenen. De vertaling is waarschijnlijk van de hand van den geleerden A. Thysius, en overgenomen uit diens Corpus doctrinae. Dr. van T. nam haar onveranderd over. Zijn keurig gedenkschrift bevat, behalve een treffelijke historische inleiding (blz. 1—64), een vijftal oorspronkelijke stukken: Confession de Foy (1561.) Libellus supplex (1566.) Oratio Ecclesiarum Christi (1566). Smeekbrief. Vertoog der Kercken Chrieti. Met twee Fac-simile's.

!) Ie Long, Kort verhaal, blz. 107.

Sluiten