Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hinkten, en sommige ultra-lutherschen hem ten val zochten te brengen. Is deze verklaring wellicht het resultaat der openbare voorlezing van Neerlands klacht, en van het daarop gevolgde debat in den rijksdag?

Ook vond ik vermeld een „schrijven van de keurvorsten en standen, ook der afwezende gezantschappen, op den rijksdag te Augsburg, voor zoover zij van de augsburgsche confessie belijdenis doen, aan Keizer Maximiliaan II, waarin zij hem in bedenking geven, of het niet raadzaam zij een nationaal concilie ten goede der arme bedroefde duitsche natie ten spoedigste te doen ver gaderen en bijeenkomen" '). Lees hier voor nationaal concilie internationaal concilie, en ge beluistert de bede uit Zuid-Nederland van Vertoog en Smeekbrief.

En om te besluiten, den 19den Mei 1566, vijf dagen na den Frederik's dag, den dag waarop keurvorst Frederik zijn hervormd geloof op den rijksdag zoo manmoedig beleed, verklaarden de evangelische vorsten aan den keizer: „Dat men noch don keurvorst van den Palts, noch iemand anders binnen of buiten Duitschland van den religievrede wilde uitsluiten, en dat men de beoordeeling, wie tot do augsburgsche belijdenis behoorden, niet aan de Roomschgezinden [den pauselijkon afgezant Commandon] wildo overlaten, dewijl onder dien dekmantel het grootste ongelijk aan velen, vooral zwakken, die door het bloed van Christus gekocht waren, kon worden aangedaan. Daarbij gedacht men uitdrukkelijk op voorstel der saksische gezanten aan de buitenlandsche kerken, „opdat zy met vooroordeelen niet mogten

i) Ltimg, Staatsconcilien, II, fol. 280 fgg. „Schreiben der Churf. und Standen, auch der abwesenden Bothschafften, auf den Reiclist. z. Augsb., so sich zu der A. 0. bekennen, an Kaiser M. II warin 8ie denselben zu bedencken geben, ob nicht rathsam ein National-Concilium der armon betrubten Teutschen Nation zu gute ehestens congregiren und versararaelen zu lassen".

Sluiten