Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschelijke uitdrukking van hun geloof, en ze hadden die liefde gestand gedaan tot voor den bloedrechter en op den brandstapel. De oude verzoeking hield ook nog stand, de verzoeking van de voorrechten van den religievrede en de hulp der luthersche vorsten van Duitschland zich te verzekeren door van belijdenis te veranderen. Doch de bekooring dier verzoeking tot beginselverzaking werd zwakker, naarmate de liefde tot de gereformeerde belijdenis sterker werd.

Zulks bleek ten jare 156H.

Het gevaar wies met den dag. De doodelijke worsteling met de spaansche wereldmacht was aanstaande. De oogen van alle vrijheidsminnaars in de Nederlanden wendden zich naar Duitschland. Ook de Calvinisten smeken om hulp, maar, er kome van wat wil, met een calvinistische confessie in de hand. „Hanc tuemur, hac nitimur, Haar verdedigen wij, op haar steunen wij". Liever met eigen beginsel vallen, dan mot anderer beginsel blijven staan. Ziedaar de hoogste beteekenis der heldendaad van 1566.

„Isolement" boteekent niet „geheel alleen staan", maar „eigen beginsel op het zuiverst bewaren". Aan onze gereformeerde voorvaderen komt de eer toe, reeds in 1566 in het hart van Duitschland, Spanje ten spijt, de mannelijke leus van onzen Groen van Prinsterer te hebben opgeheven: „In ons isolement ligt onze kracht".

(Wordt vervolgd).

Barneveld, 1 Juni 1905. F. J. Los.

Sluiten