Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Hugenooten, dwong hem de christelijke leerstukken uiteen te zetten. De kracht der waarheid ontroerde den student, en stemde tot nadenken en schaamte.

Het was voor Frankryk's Hervormden juist weer een van die korte tijdvakken van verademing, waarin zij vrijheid van openbare godsdienstoefening genoten. De jeugdige du Jon, zijn leermeester was „toevallig" verhinderd les te geven, kwam langs een vergaderplaats van Hervormden. Hij trad in, luisterde, maar werd niet overtuigd. Thuis gekomen, sloeg hij voor het eerst na langen tijd den bijbel weer op, waarin vader veel las. De plaats der Schriftuur was Johannes één. „Ik las een deel van dat hoofdstuk, en werd onder het lezen zóó ontroerd, dat ik eensklaps de goddelijke kracht der bewijsvoering, de verhevenheid en het gezag der Schrift, die eiken stroom van menschelijke welsprekendheid overtreft, door en door gevoelde. Ik rilde over mijn gansche lichaam, mijn gemoed was verstomd, en het deed mij dien geheelen dag zóó aan, dat ik niet wist, wat ik van mij zelf moest denken". Sinds dien dag las hij dagelijks het Woord Gods met klimmende belangstelling. En de vrucht des Woords was, dat de goede Herder zyn verloren schaap, en het schaap zijn Herder vond. Genade triomfeerde over twijfelzucht. Er was blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeerde.

Den 17<len Maart 1562 kwam onze student te Genève aan. Onder de leiding van Calvijn (f 1564) en zijn ambtgenooten, studeerde hij er drie jaar lang in diepe armoede. Want door de fransche burgeroorlogen was het hoogst moeielijk, de gemeenschap met zijn familie in Frankrijk onafgebroken te onderhouden. Zoo was hij er lang huisonderwijzer bij een predikant.

In April 1565 kwamen te Genève eenige afgevaardigden van de hervormde gemeente te Antwerpen, waar men gebrek aan fransche predikanten had. Tot het

Sluiten